Integritetspolicy

1. Allmänt / Inledning

Den här personuppgifts- och cookiepolicyn beskriver hur Provinum Vinhandel AB ((556923-1052) behandlar dina personuppgifter och hur webbplatsen använder cookies. Vi ber dig läsa igenom policyn innan du använder webbplatsen.
I samband med att du registrerar dig som mottagare av nyhetsbrev hos Provinum Vinhandel AB (556923-1052) så kommer vi spara dina kontaktuppgifter. Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och med denna Integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

Provinum Vinhandel AB 556923-1052 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har frågor eller kommentarer kring denna policy kan du kontakta oss via mail på info@provinum.se.

3. Varför vi behandlar personuppgifter

Provinum behandlar personuppgifter med ändamål och syfte att:

Möjliggöra kundvård och kundservice; Delge information, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter. Vi kan också använda dina personuppgifter för utveckling, underhåll och administration av webbplatsen www.provinum.se och relaterade tjänster (inklusive analys och klassificering av kundbasen och relaterade aktiviteter, mätning och analys av trafiken och optimering av webbplatsens innehåll).
Vi kan behandla dina personuppgifter för marknadsföring och reklam per post, e-post, telefon, SMS/MMS. Detta kan inkludera att vi kontaktar dig för att informera om nya produkter eller tjänster när vi har ditt samtycke eller det är tillåtet på annat sätt. Vi kan också använda dina personuppgifter för att göra vår kommunikation mer personlig och ge dig mer relevant information, till exempel genom att komma med rekommendationer och visa anpassat innehåll i våra tjänster.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av produkter och tjänster.

4. Vilka personuppgifter vi behandlar

Du kan besöka vår webbplats utan att delge oss personuppgifter. De personuppgifter Provinum samlar in och behandlar om dig i egenskap som mottagare av nyhetsbrev är;
Namn (Kontaktperson)
Adress
Telefonnummer
E-postadress

5. Lagliga grunder för vår behandling av personuppgifter

Provinum baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder;
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna uppfylla våra åtaganden.

Provinum har en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baseras på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis när vi skickar erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster samt för att kunna göra en begränsad segmentering av kunder.
Personuppgifter i form av fotografier behandlar vi efter att du som kund givit ditt samtycke.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vi sparar även personuppgifter under den tid som specificerats enligt gällande lagkrav, exempelvis bokföringslag.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

8. Skyddet av dina personuppgifter

Provinum har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vi har även implementerat en funktion för att logga eventuella försök till intrång.

9. Dina rättigheter

Provinum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Du har rätt att av begära (samt få begärda uppgifter inom en månad);

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Radering av dina personuppgifter
På din begäran raderar vi dina personuppgifter, undantaget de fall när lagkrav förbinder oss att spara viss information under en specifik period. (Exempelvis bokförings- och skattelagstiftning)

Begränsning av behandling
Du kan invända mot viss typ av behandling varpå vi anpassar våra ändamål.

Överföring av personuppgifter – Dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.WEBBPLATSANALYSER OCH COOKIES

På provinum.se använder vi webbplatsanalyser för att samla in teknisk och annan anonym information om användningen av webbplatsen (till exempel platser, tider och preferenser). Vi använder också cookies, det vill säga textfiler som placerats på din dator, och cookieliknande filer och tekniker för att analysera hur webbplatsen används. Vi hänvisar allmänt till dessa som ”cookies”. Sådana cookies tillhandahålls av Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Conversion Tracking Pixel och Twitter Conversion Tracking Pixel för statistiska syften och för att samla in information om användningen av webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via cookies kan läggas samman och anonymiseras.

Syftet med att använda webbplatsanalyser och cookies är att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen, diagnosticera tekniska problem, analysera trender och administrera webbplatsen. Om du inte vill ta emot cookies eller inte länge vill samtycka till användningen av dem, kan du ställa in din webbläsare så att de avaktiveras. Du bör dock vara medveten om att avaktivering av cookies kan hindra dig från att använda vissa tjänster på webbplatsen. Om du vill ta bort cookies från din webbläsare hittar du specifika riktlinjer på följande webbplatser:

Hur du tar bort cookie-filer i Internet Explorer
Rensa, aktivera och hantera cookies i Chrome

11. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Provinum Vinhandel AB
Kämpagatan 3
532 36 Skara
info@provinum.se

Provinum